Freelancer全球拥有3000万的注册用户。

这是一个意义非凡的里程碑                              Freelancer.com以及每一个人                              构成了我们的全球社区。这是给你的。

作为我们庆祝活动的一部分,我们将以新的价格分享价值5,000美元的奖品                                                                      竞赛                                                              以寻找“威客的新面孔”。

为了这个特别的保证金,请告诉我们Freelancer在这里对您意味着什么。